Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) společnosti:

SFF Czech s.r.o. se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Svitákova 2729/6, PSČ 15500 IČO 243 04 832 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 194808, e-mail: info@sffczech.cz, tel. +420604274607 dále jen „Správce“ pro účely poskytování služeb, objednaných prostřednictvím kontaktního formuláře z webové stránky: www.sffczech.cz

Rozsah zpracování osobních údajů:

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti nebo kopii průkazu totožnosti, fotografie, rodné číslo, rodinný stav;
adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa, ID datové schránky;
další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam, biometrické údaje v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., údaje o rodinných příslušnících a případně další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Účely zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb, zajištění provozních činností, účetní a daňové účely, právní povinnosti, přímý marketing jako jsou informační a produktové kampaně. Správce je oprávněn na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.

Při zpracování osobních údajů klienta nebude docházet ze strany správce k automatickému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelů, specifikovaných výše a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, tj. zejména po dobu trvání smluvního vztahu mezi klientem a Správcem, a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat tyto údaje na základě obecně závazných právních předpisů a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Správce příslušnými obecně závaznými právními předpisy stanovenými, tj. minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví. Vedle toho je Správce po zániku smluvního vztahu mezi klientem a Správcem oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytně nutném rozsahu rovněž i k případnému uplatnění a/nebo ochraně z obecně závazných právních předpisů vyplývajících nároků a práv mezi Správcem a klientem, tj. po dobu objektivní promlčecí lhůty, která dle platných českých právních předpisů činí 10 let.
Po uplynutí doby dle předchozího odstavce Správce veškeré osobní údaje klienta, které není nadále oprávněn zpracovávat, bez dalšího zničí, neurčí-li klient výslovně písemně jinak.

Zpracovatelé a příjemci:

Správce zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém mu byly klienty poskytnuty, a to prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob, kterými jsou zejména: dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, vlastníci nemovitostí, advokáti, orgány veřejné moci, další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů, osoby, které poskytují správci služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít, jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností správce.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce zpracovávány také Zpracovateli společnosti, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje klienta do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálním způsobem. Ochrana osobních údajů je technicky zabezpečena v souladu s Nařízením. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, avšak odepře-li klient poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Práva subjektu údajů: 

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Klient má právo na to, aby Správce vymazal jeho osobní údaje z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1. Nařízení s ohledem na výjimky stanovené v čl. 17 odst. 2. Nařízení.

Klient má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud klient vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje klienta pro tyto účely dále zpracovány.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?